Strokovni sodelavci


Arah, Janko

Mag. Janko Arah, univ. dipl. pravnik, je direktor in soustanovitelj prve družbe z omejeno odgovornostjo v nekdanji Jugoslaviji Arah Consulting, gospodarsko svetovanje d.o.o. Specializira se za gospodarsko svetovanje in deluje v več uglednih odborih. Sodeloval je pri najpomembnejših tujih investicijah v Sloveniji in hkrati opozarjal in spreminjal marsikatero neučinkovito in neutemeljeno prakso uradništva in institucij. Je tudi avtor številnih del s področja gospodarskega in delovnega prava ter golfa.


Arnšek, Tatjana

Tatjana Arnšek je specialistka kliničnega psihološkega svetovanja, inšpektorica svetnica v Socialni inšpekciji na Inšpektoratu Republike Slovenije za delo. Nepovezano z zaposlitvijo se med drugim ukvarja z vzroki, zakaj se mobing še vedno prikriva, kaj doživljajo žrtve ali tarče mobinga in kakšne so glede tega posebnosti, ko gre za starejše delavce.


Bahovec, Eva, prof. dr.

Dr. Eva Bahovec je redna profesorica filozofije na Oddelku za filozofijo, Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V glavnem se ukvarja s poučevanjem in raziskovanjem na področju psihoanalize, strukturalizma in ženskimi študijami. Zaslužna je za vpeljavo več temeljnih del v slovenski prostor, predstavitev glavnih pojmov pomembnih, a mestoma spregledanih filozofskih in drugih avtorjev in avtoric.


Batič, Liljana

Liljana Batič je direktorica Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana. Bori se za bolj kakovostno oskrbo starih in v javnosti pogosto opozarja na težave, ki nastajajo zaradi pomanjkanja kadrov.


Bernik, Ivan, prof. dr.

Prof. dr. Ivan Bernik je upokojeni sociolog, raziskovalec in profesor na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Že več desetletji se ukvarja z vprašanji družbenih sprememb, v zadnjem obdobju predvsem na področju sociologije spolnosti, kjer na različne načine prispeva k razvoju sociologije in utrjevanju njene identitete in ugleda. Poznamo ga tudi kot soavtorja znanstvene monografije Spolno življenje v Sloveniji.


Bilban, Tina, dr.

Dr. Tina Bilban kot raziskovalka, literarna kritičarka, urednica, prevajalka in avtorica v svojem delu vseskozi prepleta sodobne znanosti, filozofijo in literaturo. Trenutno je zaposlena kot raziskovalka na Inštitutu Nove revije ter kot samostojna kulturna delavka. Ukvarja se s filozofskim premislekom sodobne znanosti, predvsem pa s problematiko predstavljanja znanosti v otroški in mladinski literaturi. Med funkcijami v različnih uglednih odborih vselej najde čas za iskanje načinov, kako bi mlade nagovorila, da se jih staranje tiče.


Boljka, Urban, dr.

Urban Boljka je strokovno raziskovalni sodelavec na Inštitutu RS za socialno varstvo, poznavalec socialne in družinske politike, zagovornik družbene pravičnosti in avtor študije o mejah in možnostih uvedbe UTD.


Ćetković, Frančiška

Frančiška Ćetković  je upokojenka in predsednica Sindikata upokojencev Slovenije (ZSSS). Glasno opozarja na kritično stanje starih in se zavzema za skrajševanje čakalnih vrst, odpravo revščine in na sploh za  boljše življenjske pogoje starih. Meni, da univerzalni temeljni dohodek ne more in ne sme nadomestiti pokojnin. Boljše rezultate bi po njeno dosegli z ohranjanjem socialne države.


Cico, Sandra

Sandra Cico je izkušena odvetnica s področja delovnega, civilnega in gospodarskega prava in jo odlikuje socialna občutljivost in čut za sočloveka, zaradi česar pogosto zastopa stranke, ki bi jim bile sicer odvetniške storitve finančno nedostopne.


Čož, Sinja

Sinja Čož je magistrica strateškega tržnega komuniciranja in doktorska študentka na programu Študije vsakdanjega življenja na Fakulteti za družbene vede. Raziskovalno deluje v Centru za socialno psihologijo (FDV, UL). Trenutno se raziskovalno ukvarja z družbeno-kulturnim kontekstom smrti in darovanjem organov po smrti ter z drugimi vprašanji javnega zdravja in doseganja vedenjske spremembe, predvsem na področjih alkoholne in tobačne politike. 


Dragoš, Srečo, doc. dr.

Dr. Srečo Dragoš je sociolog in socialni delavec, ki se raziskovalno ukvarja s sociologijo religije in socialno politiko. Zaposlen je na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani, kjer je nosilec več predmetov, od družbenih neenakosti do skupnostnega socialnega dela. Je zagovornik univerzalnega temeljnega dohodka.


Flaker, Vito, prof. dr.

Dr. Vito Flaker bil začetnik več inovacij in novih smeri v socialnem delu in varstvu. V Sloveniji ga poznamo kot glasnega zagovornika dezinstitucionalizacije. Kot redni profesor je zaposlen na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani, ob tem pa si še vedno prizadeva za preobrazbo totalnih ustanov v skupnostne službe.


Gadnik, Nataša

Nataša Gadnik, profesorica defektologije za motnje vedenja in osebnosti, je podpredsednica Društva za pomoč in informiranje na področju sociale in zdravstva, kjer je tudi zaposlena kot strokovna vodja za osebno asistenco. V dolgi profesionalni karieri je delovala na področju pomoči invalidom, med drugim tudi na področju zaposlitvene rehabilitacije in zaposlovanja invalidov tako v rednem kot v prilagojenem delovnem okolju. Sodelovala je v več mednarodnih projektih namenjenih razvoju novih programov za različne ranljive ciljne skupine.


Gerdina, Otto

Otto Gerdina je mladi raziskovalec na Fakulteti za družbene vede, doktorski študent sociologije in direktor zavoda OPRO. Doslej za svoje delo prejel Svečano listino za najboljše študijske dosežke Univerze v Ljubljani (2016), Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani (2017) in priznanje Slovenskega sociološkega društva Mladi sociološki up (2018).


Gerdina, Tomaž

Tomaž Gerdina je bil samostojni svetovalec na SURS, dolgoletni novinar (RTV, Delo, Dnevnik, Teleks, Mladina, Viva), urednik (Slovenia Weekly, Flaneur, Glas gospodarstva), prevedel je več kot dvajset leposlovnih in humanističnih del, bil je direktor na Vitrumu, Zavodu En-knap, Beletrini, svetovalno deluje v okviru OPRO, zavod za aplikativne študije, za katerega je prevedel knjigi Gerotranscendenca in Starost (Stališče zunanjosti), ter ureja zbirko Opuščeni program.


Gorenc, Tomaž

Tomaž Gorenc je direktor in ustanovitelj Inštituta za zdravje in okolje, ki se ukvarja s tematikami javnega zdravja in okolja ter presečnega področja okolja-zdravja.


prim. dr. Guček-Kopčavar, Nena, dr. med

Dr. Nena Kopčavar Guček je zdravnica specialistka družinske medicine in raziskovalka na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Raziskovalno je proučevala razširjenost nasilja v družini in izvedla nekaj največjih slovenskih raziskav s tega področja na vzorcu obiskovalcev ambulant družinske medicine.


Hrženjak, Majda, dr.

Dr. Majda Hrženjak deluje kot višja znanstvena sodelavka na Mirovnem inštitutu. Raziskovalno se osredotoča na socialne politike, zlasti na koncept skrbi v povezavi z neenakostmi, državljanstvom, migracijami in feministično etiko skrbi ter na študije spolov. Med drugim je avtorica knjige Nevidno delo (Mirovni inštitut, 2011) in urednica knjige Razsežnosti skrbstvenega dela (Sophia 2018).


Ignjatović, Miroljub, dr.

Dr. Miroljub Ignjatović je predavatelj s katedre za razvoj in menedžment organizacij in človeških virov na FDV. Je dober poznavalec razmer na trgu dela v Sloveniji. Na Centru za proučevanje organizacij in človeških virov že vrsto let spremlja in proučuje pojav atipičnih oblik zaposlitev in razraščanja tako imenovane prekarnosti. Kot predavatelj na FDV sodeluje pri Ekonomski sociologiji, Sociologiji dela in Trgu delovne sile in zaposlovanja.


Jesenko, Gorazd

Gorazd Jesenko je policist od leta 1989, ko je pričel kariero na območju PU Koper in PU Nova Gorica. Zaposlen je na Upravi kriminalistične policije v Ljubljani. Od vodje varnostnega okoliša je napredoval do kriminalista na policijski postaji, kriminalističnega inšpektorja na Sektorju kriminalistične policije in do višjega kriminalističnega inšpektorja na Upravi kriminalistične policije. Največ se je posvečal krvnim in seksualnim deliktom. Diplomiral je na Fakulteti za varnostne vede v Ljubljani.


Jogan, Maca, dr.

Dr. Maca Jogan (1943), sociologinja, je zaslužna profesorica Univerze v Ljubljani na Fakulteti za družbene vede, prejemnica več državnih priznanj in častna članica Slovenskega sociološkega društva. Težišča njenega raziskovalnega, pedagoškega in publicističnega dela so (bila): razvoj socioloških teorij, zgodovina sociologije na Slovenskem in sociologija spolov. Je avtorica knjig: Sociologija reda (1978), Ženska, cerkev in družina (1986), Družbena konstrukcija hierarhije med spoloma (1990), Sodobne smeri v sociološki teoriji (1995), Seksizem v vsakdanjem življenju (2001), Sociologija in seksizem (2014) ter e-knjige Katoliška cerkev in družbeno zlo (2016).


Josipovič, Damir, viš. znan. sod. dr.

Dr. Damir Josipovič je višji znanstveni sodelavec na Inštitutu za narodnostna vprašanja. Poleg številnih znanstvenih prispevkov, člankov, recenzij, in spremnih besed je avtor monografij ‘Dejavniki rodnostnega obnašanja v Sloveniji’ in ‘Učinki priseljevanja v Slovenijo po drugi svetovni vojni’, s čimer se uvršča med pomembnejše socialne geografe in demografe pri nas.


Jurančič, Iztok

Iztok Jurančič je upokojeni novinar in sindikalist, ki je kot svetovalec na Sindikatu novinarjev Slovenije ves čas na preži, da pomaga zaščititi predvsem svobodo in dostojanstvo novinarskega poklica, čemur se zadnje čase pridružuje skrb zaradi neupravičene in nezakonite prekarizacije in pred njo odpuščanja izkušenejših novinarjev.


Klinar, Teja

Teja Klinar je leta 2019 magistrirala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Njeno magistrsko delo je dokumentarni film V iskanju srečnega konca, ki je socialno-umetniški projekt, osnovan na prijateljstvu. Film je na Mednarodnem film festu – festivalu dokumentarnega filma KGIFF v Kranjski Gori leta 2019 prejel prvo nagrado za najboljši kratki film.


Komel, Mirt, doc. dr.

Doc. dr. Mirt Komel je filozof in pisatelj, predavatelj in predstojnik Oddelka in katedre za kulturologijo Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, poleg tega pa še raziskovalec na Centru za proučevanje kulture in religije, raziskovalni sodelavec na Mirovnem inštitutu v Ljubljani in pa na Evropskem inštitut za behavioristične študije. Je tudi avtor več strokovnih, literarnih in poljudnih del, ki tematizirajo ‘dotik’, pa naj bo sokratski ali pianistov.


Kožuh Novak, Mateja, dr.

Dr. Mateja Kožuh Novak, slovenska političarka, poslanka, ginekologinja epidemiologinja, zagovornica enakopravnosti obeh spolov in pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok, dolgoletna predsednica Zveze društev upokojencev Slovenije, ambasadorka aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti, dolgoletna  prostovoljka in ena od avtoric programa  medsebojne pomoči starejših, ki teče v Sloveniji že drugo desetletje.


Kuhar, Roman, prof. dr.

Dr. Roman Kuhar je profesor sociologije na Filozofski fakulteti. Je avtor vrste znanstvenih člankov in nekaj monografij s področja LGBT študij, intimnosti in sociologije vsakdanjega življenja. Je član Slovenskega sociološkega društva in trenutno njen podpredsednik, urednik asistent pri reviji Social Politics (Oxford Journals) in član uredništva pri reviji Journal of LGBT youth in reviji Družboslovne razprave. Med leti 2017 in 2021 je bil dekan Filozofske fakultete.


Leskošek, Vesna, prof. dr.

Dr. Vesna Leskošekje profesorica na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja s spolom, socialno državo, družbenimi neenakostmi, revščino in mladino. Redno objavlja v domačih in tujih znanstvenih revijah. Na področju staranja že več let opozarja na vrzel med moškimi in ženskimi pokojninami in revščino v starosti, ki je najvišja med starimi ženskami, ki živijo same.


Lipovšek, Bogdan

Bogdan Lipovšek je po izobrazbi profesor filozofije in sociologije. V Sloveniji ga poznamo predvsem kot dolgoletnega in predvsem načelnega direktorja hotela Union. Kot delodajalec je zagovarjal razne radikalne ideje in sprejemal za mnoge nenavadne odločitve. Danes vodi podjetje Amata d.o.o., ki se ukvarja z poslovnim, strateškim in operativnim svetovanjem na področju turizma in hotelirstva, izobraževanjem, založništvom in vodenjem civilno-družbenih projektov na področju turizma.


Lukan, Tinca

Tinca Lukan je doktorska študentka in mlada raziskovalka na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Med njenimi študijskimi prioritetami je institucionalna sociologija. Med moderno zavezanostjo in postmoderno ironijo skuša ubesedovati tehnološko posredovano današnjost.


Lunaček, Matjaž, dr. med.

Primarij Matjaž Lunaček, dr. med., je specialist psihiater, ki se ukvarja s psihoanalitično prakso in aplikacijo psihoanalize na področjih literature in vzgoje. Leta 1996 je skupaj s psihologinjo Renato Bačer ustanovil Psihoanalitični vrtec. Strokovno obravnava in raziskuje tako tradicionalne družine kot problematične seksualnosti. V središču njegovega interesa leži teorija gonov.


Lupša, Maja

je leta 1973 na Filozofski fakulteti v Ljubljani z odliko diplomirala iz angleškega in francoskega jezika, se po letu dni poučevanja zaposlila v Francoskem inštitutu Charlesa Nodiera v Ljubljani, potem pa petintrideset let, vse do upokojitve, delala kot urednica, novinarka, prevajalka in lektorica v časopisnih hišah Delo in Delo Revije. Leta 1986 je za novinarsko delo dobila nagrado Tomšičevega sklada.


Mali, Jana, izr. prof. dr.

Dr. Jana Mali je predavateljica na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani. Pri svojem raziskovalnem delu se primarno osredotoča na socialno delo s starimi ljudmi, socialno delo z ljudmi z demenco, supervizijo v socialnem delu, metode socialnega dela in dolgotrajno oskrbo.


Mencin Čeplak, Metka, doc. dr.

Doc. dr. Metka Mencin Čeplak na Fakulteti za družbene vede predava Socialno in politično  psihologijo, Feministično teorijo in študije spolov ter Identitete. Raziskovalno deluje na Centru za socialno psihologijo, kjer se med drugim ukvarja z učinki neoliberalnih izobraževalnih politik, kritično psihologijo, procesi subjektivacije, konstrukcijo identitet, individualizacijo odgovornosti in normalizacijo v znanosti.


Nastran Ule, Mirjana, zasl. prof. dr.

Dr. Mirjana Nastran Ule je upokojena profesorica socialne psihologije in bivša predstojnica Centra za socialno psihologijo na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Doktorirala je leta 1984 na oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani s temo Protislovja družbene konstrukcije osebnosti. Raziskovalno je še vedno ali celo vedno bolj aktivna. Ukvarja se predvsem z analizo življenjskih potekov, identitet, komunikacije, predsodkov in študijami mladine.


Novković, Goran

Goran Novković je po izobrazbi diplomiran novinar (sodeloval in urejal je med drugim časnika Žurnal24 in Finance) ter bil dolgoletni svetovalec generalnega direktorja in izvršni direktor na GZS. Danes je izvršni direktor SBC – Kluba slovenskih podjetnikov. Kot predstavnik delodajalcev tudi razpravlja o UTD, saj ga mnogi vidijo kot eno od možnih alternativ v prihodnosti. Vendar opozarja na kup pragmatičnih neznank, od vprašanj finančne vzdržnosti, motiviranosti za delo itn. do nelojalne konkurence v primeru slabega nadzora dela na črno. Meni, da je UTD tudi zaradi davčnih oaz globalni izziv, zaradi česar bi morali o njem razmišljati vsaj na ravni EU. Razmišljanje o uvedbi UTD na nacionalnih ravneh je po njegovem mnenju bolj utopija kot resna opcija.


Ogulin, Anita

Anita Ogulin, sekretarka na Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste – Polje je ena najvidnejših bork za pravice socialno prikrajšanih otrok v Sloveniji. Kot aktivistka že več let rešuje njihove težave, hkrati pa brez zadržkov in kompromisov s prstom pokaže na tiste, ki so odgovorni za njihov pogosto brezizhodni položaj.


Ošlaj, Borut, prof. dr.

Dr. Borut Ošlaj je redni profesor za filozofijo. Predava pri predmetih Etika, Sodobni problemi etike, Filozofija religije, Antropologija simbolnih form in Filozofska etika narave. Dobro desetletje je bil vodja katedre za Ontologijo in filozofsko sistematiko, od leta 2006 do leta 2008 je bil predsednik Slovenskega filozofskega društva in med leti 2016 in 2018 predstojnik oddelka za filozofijo na ljubljanski filozofski fakulteti. Je soustanovitelj gibanja svetovni etos Slovenija in podpredsednik Komisije RS za medicinsko etiko.


Pavasović Trošt, Tamara, dr.

Dr. Tamara Pavasović Trošt je sociologinja z doktoratom na Harvardu in profesorica na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja z vprašanji sodobnega časa, predvsem nacionalizmom in identitetnimi politikami.


Petrovec, Dragan, dr.

Dr. Dragan Petrovec je zaposlen na Inštitutu za kriminologijo. Po oceni tujih ekspertov velja za vodilnega strokovnjaka za izvrševanje kazni zapora v svetu. Ukvarja se s filozofijo in prakso kaznovanja, tretmajem obsojenih in s kriminalitetno politiko. Poučuje penologijo na podiplomskem študiju na Pravni fakulteti, na Fakulteti za socialno delo in na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Ljubljani. Objavil je več strokovnih in poljudnih del, med drugim tudi Pismo nigerijske vdove, ki je izšlo v zbirki Opuščeni program.


Pirtošek, Zvezdan, prof. dr.

Prof. dr. Zvezdan Pirtošek je predstojnik katedre za nevrologijo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in predstojnik Kliničnega oddelka za bolezni živčevja na ljubljanski Nevrološki kliniki. Velja za enega najboljših slovenskih nevrologov. Večji del svoje znanstvene poti raziskuje Parkinsonovo in Alzheimerjevo bolezen. Je tudi eden izmed pobudnikov prvega programa za zgodnje odkrivanje demence v Sloveniji imenovanega ADAM.


Purkart, Barbara

Mag. Barbara Purkart je socialna pedagoginja in pomočnica direktorice za strokovne zadeve v DSO Ljubljana Vič-Rudnik, kjer skrbi za kakovost, vodi prostovoljsko delo in organizacijsko skrbi za socialno službo, delovno terapijo in fizioterapijo. Vselej je na preži za vpeljavo raznih inovativnih pristopov k institucionalni oskrbi starih, ki bi v obzir vzeli heterogenost stanovalcev in ki bi z individualnim pristopom dvigali kvaliteto življenja v DSO.


Radonjić, Perica

Perica Radonjić je vodja Sindikata delavcev centrov za socialno delo. Na diskusiji o UTD je večkrat opozoril na dejstvo, da naj bi z njim zagotavljali osnovno ekonomsko varnost, socialni transferji pa so ciljani in včasih presegajo pri nas najpogosteje omenjano višino UTD 300 evrov.


Rener, Tanja, zasl. prof. dr.

Dr. Tanja Rener je zaslužna profesorica Univerze v Ljubljani in redna profesorica za sociologijo družine in sociologijo spolov na Fakulteti za družbene vede. Raziskovalno deluje v Centru za socialno psihologijo. Predavala je na univerzah v Italiji, Rusiji, ZDA, VB, Indiji, Cipru in Bolgariji. Bila je nacionalna koordinatorica za študije mladine in študije spolov pri Svetu Evrope. Vodila je domače in mednarodne raziskovalne projekte.


Senković, Zoran

Zoran Senković, univ. dipl. politolog, je je vso svojo poklicno novinarsko in uredniško pot spremljal mednarodno dogajanje in opozarjal na nevarnosti, ki zaradi nepretehtanih odločitev in nerazsodnih dejanj grozijo s tveganji mednarodnih konfliktov in hkrati neprizanesljivo opozarjal domačo predvsem zunanjo politiko na dejstva, ki jih je ta hote ali nehote spregledovala ali podcenjevala. Bil je steber zunanje politike časopisa Dnevnik, ob tem pa se je poskusil tudi kot avtor v leposlovju in dramatiki.


Sobočan, Breda, dr.

Dr. Breda Sobočan je psihiatrinja in družinska psihoterapevtka. Pri svojem delu se predvsem osredotoča na psihološke značilnosti prehodov (denimo tega ob upokojitvi) znotraj različnih življenjskih faz. Danes vodi psihiatrično ordinacijo v Ljubljani.


Sotlar, Jaka

Jaka Sotlar je končal magisterij iz seksologije na Fakulteti Alcalà de Henares v Madridu ter petletno edukacijo iz psihodrame v Zagrebu. Dodatno se je strokovno usposabljal na Medicinski fakulteti v Ljubljani (sistemska psihoterapija), ter na posameznih strokovnih delavnicah iz različnih psihoterapevtskih smeri (Geštalt, jungovska analiza, telesno orientirana psihoterapija). Je večletni član Slovenskega seksološkega društva. Ima Evropski certifikat iz psihoterapije (ECP) in je član Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP). Vodi delavnice in psihoterapijo iz področja seksologije, psihodrame in duševnega zdravja v Sloveniji, Italiji in na Hrvaškem.


Strgar, Simon, mag.

Simon Strgar je zdravstveni tehnik, socialni delavec in sociolog. Strokovno ga zanimajo tako vprašanja povezana s socialnim varstvom in socialnimi politikami kot tudi vprašanje vpliva oblik oskrbe na kakovost življenja starejših. Danes kot doktorand proučuje vpliv uvajanja nove ureditve dolgotrajne oskrbe na delovna razmerja v domovih za starejše. Poznamo ga kot direktorja Doma starejših občanov Ljubljana-Šiška in zagovornika normalnega vključevanja oseb z demenco v vse vidike življenja v domovih.


Suzana Wolf

Suzana Wolf, dipl. univ. socialna delavka, je podsekretarka na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij v sestavi Ministrstva za pravosodje, za področje socialnega vključevanja po odpustu in zdravstva. Osem let je delala v zaporu na Dobu, eno leto na Povšetovi in še prej v ženskem zaporu.


Šenkinc, Lucija

Lucija Šenkinc je politologinja, ki je svoje raziskovalno delo posvetila vplivu ideologije na socialno-ekonomske politike v domačem in tujem političnem okolju. Zaposlena kot svetovalka v državnem zboru aktivno sodeluje pri oblikovanju zakonodaje s področja infrastrukturnih, energetskih in okoljskih politik ter zdravstva. Njeno karierno pot dopolnjujejo izkušnje s področja projektnega dela, zlasti na področju ozaveščanja o škodljivosti monokulturnega kmetijstva in pomembnosti prehranske samooskrbe.


Štebe, Katarina

Katarina Štebe je na Fakulteti za  družbene vede zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Staranje, identiteta starosti in večplastna neenakost v sodobni družbi. Glavna področja njenega raziskovalnega zanimanja so družbena neenakost, identiteta, življenjski potek, socialna država, telo, kritična teorija in raziskovanje z združevanjem kvantitativnih in kvalitativnih metod.


Šušteršič, Janez, dr.

Dr. Janez Šušteršič je ekonomist, zaposlen v svojem podjetju RE-FORMA, d.o.o., kjer vodi raziskovalno skupino in deluje kot svetovalec na projektih mednarodne razvojne pomoči, predvsem za EU in OECD. V letu 2012 je bil finančni minister, pred tem pa direktor UMAR (Urada za makroekonomske analize in razvoj) ter profesor ekonomske politike na več javnih in zasebnih fakultetah.


Švab, Alenka, prof. dr.

Dr. Alenka Švab, je profesorica sociologije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Njena študijska in raziskovalna področja so družine in družinska politika, vsakdanje življenje, življenjski poteki, družbeni vidiki seksualnosti, intimnosti in telesa. S sklepom Vlade RS je bila 13. 7. 2017 imenovana za članico Sveta RS za otroke in družino.


Švab, Vesna, prof. dr.

Prof. dr. Vesna Švab od leta 1990 dela kot specialistka psihiatrije, večinoma s pacienti s psihotičnimi duševnimi motnjami in na področju psihiatrične rehabilitacije. Je soustanoviteljica največje slovenske nevladne organizacije na področju psihosocialne rehabilitacije oseb s hudimi duševnimi motnjami. Objavila je preko 200 vrhunskih znanstvenih del. Predava na Medicinski, Pedagoški in Zdravstveni fakulteti, na Almi mater Europea in na Fakulteti za uporabne družbene študije.


Trček, Franc, dr.

Dr. Franc Trček je leta 1994 diplomiral na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Na isti fakulteti je doktoriral z disertacijo Družbeno-prostorske implikacije interneta, za katero je prejel nagrado za najboljši doktorat na FDV. Med letoma 2009 in 2011 je bil pa predstojnik Katedre za analitsko sociologijo. Ukvarja se s prostorsko sociologijo in živi v Mariboru. Od leta 2014 je poslanec v DZ.


Turk, Primož, doc. dr.

Dr. Primož Turk je filozof, docent in znanstveni svetnik Univerze na Primorskem. Raziskovalno se ukvarja s filozofijo, politično teorijo, družbeno teorijo, etiko, filozofsko antropologijo, zgodovino managementa in zgodovino ekonomije. Doktoriral je iz pojma praksis v Aristotelovi etiki.


Zlobec, L. Štefanija

Štefanija L. Zlobec je predsednica slovenskega združenja za pomoč pri demenci Spominčica, Alzheimer Slovenija. V zadnjih letih kot ena najbolj vidnih aktivistk, ki se zavzemajo za obvladovanje demence. Večino svoje energije usmerja v ozaveščanje širše javnosti o demenci in v nudenje pomoči in podpore svojcem oziroma skrbnikom osebe z demenco.


NAZAJ